پیام تسلیت

پیام تسلیت همسفر در راه ماند… زندگی سخت است… لیک.. در سفر باید بود… سختی راه را مینماید که بایستی تنها رفت صبری باید تا آرامشی زاید. دوست، همراه و […]