لیست راهنمایان کرمان

لیست راهنمایان

ردیفنام و نام خانوادگینوع فعالیتزبان تخصصی
1محمدرضا اکبریراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی/فرانسه
2شبنم محمدیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
3ساجده سلطانی نژادراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
4فاطمه شفیعیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
5مهدی سلطانی نژادراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
6محمدعلی لنجانی نژادراهنمای تاریخی/فرهنگی/طبیعت گردیانگلیسی
7بهنام صفائیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
8علی اکبر مجیدیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
9محسن مکی آبادیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
10محترمه افخمی فتح ابادراهنمای تاریخی/فرهنگی/طبیعت گردیانگلیسی
11امیر حسین حضرتیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
12علیرضا نصیری مجدراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
13عاطفه تواناییراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
14سجاد شمس الدین سعیدراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
15الهه حیدری افشارراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی/چینی
16اکرم پورچاوش زادهراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
17مجید مینوئیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
18فاطمه ستوده نیا کرانیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
19پریسا پیروزراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
20مژگان ایرانمنشراهنمای تاریخی/فرهنگی/طبیعت گردیانگلیسی
21مهران مظفری طباطباییراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی