لیست راهنمایان کرمان

لیست راهنمایان

ردیفنام و نام خانوادگینوع فعالیتزبان تخصصی         
1محمدرضا اکبریراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
2شبنم محمدیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
3ساجده سلطانی نژادراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
4فاطمه شفیعیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
5مهدی سلطانی نژادراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی