لیست راهنمایان کرمان

لیست راهنمایان

نام و نام خانوادگینوع فعالیتزبان تخصصی
محمدرضا اکبریراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی/فرانسه
ساجده سلطانی نژادراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
فاطمه شفیعیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
مهدی سلطانی نژادراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
محمدعلی لنجانی نژادراهنمای تاریخی/فرهنگی/طبیعت گردیانگلیسی
بهنام صفائیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
علی اکبر مجیدیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
محسن مکی آبادیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
محترمه افخمی فتح ابادراهنمای تاریخی/فرهنگی/طبیعت گردیانگلیسی
امیر حسین حضرتیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
علیرضا نصیری مجدراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
عاطفه تواناییراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
سجاد شمس الدین سعیدراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
الهه حیدری افشارراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی/چینی
اکرم پورچاوش زادهراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
مجید مینوئیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
فاطمه ستوده نیا کرانیراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی
مژگان ایرانمنشراهنمای تاریخی/فرهنگی/طبیعت گردیانگلیسی
مهران مظفری طباطباییراهنمای تاریخی/فرهنگیانگلیسی